POLITYKA PRYWATNOŚI I POLITYKA COOKIES

POLITIKA OCHRANY SOUKROMÍ E-SHOPU

 1. https://www.enbio-group.com/shop/ neshromažďuje automaticky žádné informace, a především osobní údaje, s výjimkou informací obsažených v souborech cookies

 2. Správcem osobních údajů získaných prostřednictvím e-shopu je Enbio Technology Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (společnost s ručením omezeným) se sídlem na adrese ul. Szkolna 24, 81-198 Suchy Dwór – dále jen „Správce” nebo Prodávající, který je zároveň dodavatelem v rámci e-shopu.

 1. Osobní údaje Prodávajícího a Kupujícího jsou zpracovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů ze dne 29. srpna 1997 (Sb.Z. 1997 č. 133, pol. 883 ve znění pozdějších předpisů) a zákonem o poskytování služeb elektronickou cestou ze dne 18. července 2002 (Sb.Z. 2002 č. 144, pol. 1204 ve znění pozdějších předpisů).

 1. Správce vynakládá zvláštní péči za účelem ochrany zájmů osob, jichž se údajů tykají, a zejména zajišťuje, že jím shromažďované údaje jsou zpracovávány a uchovávány v souladu s právními předpisy, a po dobu, po kterou je to nezbytné k dosažení účelu zpracovávání. Správce také na koncovém zařízení Uživatele umisťuje soubory cookies a získává k nim přístup.

ÚČEL A ROZSAH SHROMAŽĎOVÁNÍ A ZPRACOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ A PŘÍJEMCE ÚDAJŮ

 1. Základem pro zpracování osobních údajů je nutnost plnění smlouvy. Účel, rozsah a příjemci údajů zpracovávaných Správcem vždy vyplývají z aktivit Kupujícího v e-shopu. Za účelem zpracování údajů v souvislosti s marketingovými činnostmi je vyžadován dřívější souhlas Kupujícího.

 1. Možné účely shromažďování osobních údajů Kupujících ze strany Správce:

 • uzavření a plnění Kupní smlouvy;

 • činnosti související s přímým marketingem vlastních Výrobků Správce.

 1. Správce shromažďuje a může zpracovávat následující osobní údaje Kupujících:
 • jméno a příjmení
 • adresa elektronické pošty
 • kontaktní telefonní číslo
 • adresa dodání a také adresa bydliště, podnikání a sídla v případě, že je jiná, nežli adresa dodání.

Uvedení shora uvedených údajů je dobrovolné, avšak nezbytné k uzavření a plnění Kupní smlouvy. Neuvedení osobních údajů má za následek nemožnost uzavření shora uvedené smlouvy.

 1. Možnými příjemci osobních údajů Kupujících v e-shopu jsou kurýrní firmy nebo jiné subjekty zprostředkovávající dodání zboží, operátoři platebních systémů (v případě výběru této formy úhrady) a úvěrové instituce poskytující na kupované zboží úvěr /v případě nákupu na splátky).

 2. Správce si vyhrazuje právo na poskytnutí vybraných informací týkajících se Uživatele využívajícího portál příslušným orgánům nebo třetím osobám, které podají žádost o poskytnutí takových informací, na základě příslušného právního základu v souladu s platnými právními předpisy. Kromě případů uvedených výše informace týkající se Uživatele nebudou bez souhlasu Uživatele poskytnuty žádné třetí osobě.

KONTROLA PŘÍSTUPU K OBSAHU ÚDAJŮ A JEJICH OVĚŘENÍ

 1. Kupující má právo na přístup k obsahu svých údajů a kontrolování, doplňování, aktualizování, odstranění a požadování upuštění od jejich zpracovávání. Za účelem uplatnění tohoto nároku nás prosím kontaktujte na info@enbiogroup.eu

 2. Souhlas se zpracování údajů pro účely přímého marketingu může být odvolána kdykoliv.

SOUBORY COOKIES

 1. Soubory cookies (tzv. „sušenky”) jsou informačními údaji, zejména textovými soubory, které jsou uchovávány v koncovém zařízení Uživatele https://www.enbio-group.com/shop/ a jsou určeny k užívání webových stránek https://www.enbio-group.com/shop/. Podrobné informace týkající se souborů cookies, a také historii jejich vzniku najdete mezi jinými na: https://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko. Podrobnosti pro osoby využívající jednotlivé internetové prohlížeče, mezi jinými:

Nastavení internetového prohlížeče v rozsahu souborů cookies jsou důležitá z pohledu souhlasu s využíváním souborů cookies e-shopem. Vyjádření souhlasu lze provést také prostřednictvím nastavení internetového prohlížeče. V případě, že Kupující takový souhlas nevyjádří, je nutno příslušně změnit nastavení internetového prohlížeče v rozsahu souborů cookies.

 1. V rámci www.enbiogroup.eu jsou použity soubory cookies pro následující účely:

 • přizpůsobení obsahu webových stránek preferencím uživatele a optimalizaci využívání webových stránek; především tyto soubory umožňují idenfitikovat zařízení uživatele webových stránek a správně zobrazit webovou stránku přizpůsobenou jeho individuálním potřebám,

 • tvoření statistik, které pomáhají pochopit, jakým způsobem uživatelé portálu využívají webové stránky, což umožňuje vylepšení jejich struktury a obsahu,

 • udržení relace uživatele internetového portálu (po přihlášení), díky níž uživatel nemusí na každé podstránce zadávat uživatelské jméno a heslo,

 • dodávání uživatelům reklamní sdělení lépe přizpůsobená jejich zájmům.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  1. Enbio Technology Sp.z o.o. informuje, že údaje uvedené na stránkách tohoto portálu nejsou závaznou nabídkou jakýchkoliv výrobků, služeb poskytovaných uživatelům internetového portálu, zákazníkům a partnerům Enbio, a byly uvedeny výhradně pro informační účely.

  2. Enbio Technology Sp.z o.o. v různých časových odstupech provádí aktualizaci informací obsažených na internetovém portálu, avšak nenese odpovědnost za aktuálnost a úplnost prezentovaných údajů, a zejména informací o výrobcích. Plná rizika z titulu užívání dodaných zpráv nese uživatel tohoto internetového portálu.

  3. Enbio Technology Sp z o.o. nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv škody, které jsou následkem použití těchto informací. Rizika z titulu užívání tohoto internetového portálu nese výhradně jeho uživatel.

  4. Obdržením přístupu ke stránkám internetového portálu uživatel bere na vědomí, že veškeré informace zasílané prostřednictvím elektronické pošty a jiných forem přenosu na síti internet nejsou důvěrné a mohou být vystaveny zásahu třetích osob.