Chat with us, powered by LiveChat

PŘEDPISY PRO ONLINE OBCHOD

I. Definice
Termíny používané v Předpisech znamenají:
1. Zákazník – fyzická osoba, právnická osoba nebo organizační složka není právnickou osobou, jehož ustanovení přiznávají zvláštní způsobilost k právním úkonům, který vykonává příkazy v obchodě;
2. Spotřebitel – v souladu s čl. 22 [1] občanského zákoníku se rozumí fyzická osoba, která podnikateli právní kroky, které nejsou přímo spojené s jeho obchodní nebo profesní činnosti.
3. Občanský zákoník – zákon ze dne 23. dubna 1964 (věstník zákonů č. 16, bod 93, ve znění pozdějších předpisů);
4. Předpisy – tato nařízení, kterým se stanoví obecné zásady a podmínky pro prodej služeb elektronicky prostřednictvím internetového obchodu Enbio;
5. Online Shop (Obchod) – Internetová služba na www.shop.enbio-group.com, jehož prostřednictvím může zákazník zejména skládají z příkazů;
6. Zboží – výrobky prezentované v elektronickém obchodě;
7. Smlouva o prodej – smlouva o prodeji zboží ve smyslu občanského zákoníku, uzavřená mezi Enbio a zákazníkem, které se zapisují pomocí internetové služby úložiště;
8. Zákon o právech spotřebitelů – zákon ze dne 30. května 2014 o právech spotřebitelů (věstník zákonů z roku 2014, bod 827);
9. Zákon o elektronických služeb – zákon ze dne 18. července 2002. Na poskytování elektronických služeb (Dz U. č 144, položka 1204, ve znění pozdějších předpisů…);
10. objednávka – zákazník je zaměřen přímo na uzavření kupní smlouvy, zejména s uvedením druhu a množství zboží.

II. Obecná ustanovení
1. Tato pravidla definují pravidla pro používání internetového obchodu k dispozici na adrese www.shop.enbio-group.com
2. Tyto předpisy jsou předpisy uvedené v čl. 8 zákona o poskytování elektronických služeb.
3. Shop Online Enbio, pracující při www.shop.enbio-group.com provozuje Enbio Group AG, Eichengasse 3, 4702 Oensingen, info@enbio-group.com
4. Tato nařízení stanoví zejména:
– pravidla pro registraci a používání účtu jako součást online obchodu;
– podmínky a pravidla pro zasílání objednávek prostřednictvím elektronické pošty v rámci internetového obchodu;
– zásady uzavírání obchodních smluv s využitím služeb poskytovaných v rámci internetového obchodu.
5. Pomocí internetového obchodu je možné za předpokladu, že systém ICT používaný zákazníkem, následující minimální technické požadavky: internetový prohlížeč, který podporuje Javu a HTML e-mailu (e-mailu)
6. Aby mohl zákazník využívat internetový obchod, měl by mít přístup k počítačové stanici nebo terminálovému zařízení s přístupem k internetu.
7. V souladu s platnými právními předpisy Enbio si vyhrazuje právo omezit poskytování služeb prostřednictvím internetového obchodu na osoby ve věku nad 18 let. V tomto případě budou potenciální zákazníci informováni o výše uvedených skutečnostech.
8. Zákazníci mohou získat přístup k těmto pravidel kdykoliv pomocí odkazu nalezeného na hlavním místě www.shop.enbio-group.com a stáhněte si ji a učinit z něj tisknout.

III. Pravidla používání online obchodu
1. Registrace v rámci Online obchodu je nepovinná. Zákazník může zadat objednávku bez registrace v Obchodě po přečtení těchto předpisů a jejich přijetí.
Registrace probíhá vyplněním a akceptací registračního formuláře, který je k dispozici na jednom z webových stránek obchodu
Podmínkou registrace je souhlasit s obsahem nařízení a poskytnout osobní údaje označené jako povinné.
Enbio může připravit zákazníkovi právo používat internetový obchod, a mohou omezit jeho přístup k části nebo celé zdrojů internetového obchodu s okamžitou platností v případě porušení Zákazníkem pravidel, a zejména, že Klient:
– při registraci v elektronickém obchodě poskytl nepravdivé, nepřesné nebo zastaralé údaje, zavádějící nebo porušující práva třetích stran,
– se dopustil online porušení osobních práv třetích stran, zejména osobních práv ostatních zákazníků internetového obchodu,
– zapojit se do jiného chování, které společnost Enbio považuje za neslučitelné s platnými právními předpisy nebo obecnými zásadami používání internetu nebo poškozující pověst společnosti Enbio.
2. Za účelem zajištění bezpečnosti přenosu zpráv a údajů v souvislosti s poskytovaných služeb v rámci stránek, internetový obchod se technická a organizační opatření odpovídající závažnosti bezpečnosti služeb, zejména opatření, aby se zabránilo získávání a úpravu neoprávněných osobních údajů přenášených přes internet.
3. Zákazník je zejména povinen:
– nedoručení a nepředávání obsahu zakázaného zákonem, např. obsahu, který propaguje násilí, hanobí nebo porušuje osobní práva a jiná práva třetích stran,
– využívat internetový obchod způsobem, který není v rozporu s jeho provozem, zejména pomocí konkrétního softwaru nebo zařízení,
– neprovedení opatření, jako je: odeslání nebo odeslání nevyžádaných obchodních informací (spam) jako součásti internetového obchodu,
– používání internetového obchodu způsobem, který není pro ostatní zákazníky a pro společnost Enbio nevhodný,
– používání veškerého obsahu obsaženého v elektronickém obchodě pouze pro osobní potřebu.

IV. Postup uzavření smlouvy o prodeji
1. Za účelem uzavření dohody o prodeji prostřednictvím internetového obchodu, jděte na webové stránky a vybrat www.shop.enbio-group.com zboží berou technických opatření založených na zákazníkovi zobrazuje zprávy a informace k dispozici na internetových stránkách.
2. Výběr objednaného zboží zákazníkem se provádí jejich přidáním do koše.
3. Při zadávání objednávky – dokud nebude stisknuto tlačítko potvrzující umístění objednávky – zákazník má možnost upravit zadané údaje a vybraný výrobek. Chcete-li to provést, postupujte podle zpráv zobrazených na straně klienta a informací dostupných na webové stránce.
4. Po poskytnutí zákazníka pomocí Online obchodu se všemi potřebnými údaji se zobrazí souhrn objednávky. Shrnutí zadané objednávky bude mimo jiné zahrnovat popis vybraného zboží nebo služeb, celkovou cenu a všechny ostatní náklady.
5. Za účelem odeslání objednávky je nutné přijmout obsah nařízení, poskytnout osobní údaje označené jako povinné a stisknout tlačítko potvrzující předložení objednávky.
6. Informace o zboží poskytované na internetových stránkách obchodu představují nabídku ve smyslu čl. 66 občanského zákoníku. Odesláním objednávky zákazníkem je prohlášení o záměru uzavřít s Enbio smlouvu o prodeji v souladu s předpisy.
Smlouva se považuje za uzavřenou s okamžikem přijetí objednávky zákazníka do informačního systému internetového obchodu za předpokladu, že objednávka je v souladu s předpisy.
Po uzavření smlouvy obdrží zákazník e-mail s potvrzením všech podstatných prvků objednávky.
7. Zákazníci mohou získat přístup k těmto pravidel kdykoliv pomocí odkazu nalezeného na hlavním místě www.shop.enbio-group.com a stáhněte si ji a učinit z něj tisknout.
Konsolidace, bezpečnost, přístup a potvrzení zákazníkem příslušnými ustanoveními dohody, o prodeji zboží zasláním k zákazníkovi prostřednictvím e-mailu tím, že připojí k balíku, který obsahuje Zboží výtisk potvrzující objednávky a specifikace fakturu.

V. Dodání
1. Dodání objednaného zboží se uskutečňuje prostřednictvím:
– Kurýrní společnost
V našem obchodě není možnost objednávat osobní zboží.
Náklady na doručení jsou: EURO 35.
Veškeré dodatečné náklady na dodání budou uvedeny v době objednávky.
2. Termín dodání je až 14 pracovních dnů a počítá se od data objednávky zákazníka.
3. Škody na výrobku způsobené během dodávky.
V případě nákupu na dálku pro spotřebitele nese náš obchod vždy riziko náhodného poškození nebo ztráty zboží v tranzitu. Pokud se zboží přepravuje se zřetelným poškozením během přepravy, požádáme Vás, abyste tuto závadu oznámil dodavateli a co nejdříve nás kontaktujte. Zpoždění při uplatňování takového reklamace nebo navázání kontaktu s nemá žádné důsledky pro právní nároky a jejich uspokojení, a to zejména za svá práva v rámci zákonné záruky za vady (bod. VIII jednacího řádu). Rychlejší upozornění na zjištěné škody během přepravy nám pomáhá při vymáhání našich vlastních nároků vůči dopravci nebo pojistitelům.
VI. Ceny a způsoby platby
1. Ceny komodit jsou uvedeny v euro a zahrnují všechny složky včetně DPH, cel a všech ostatních složek.
2. Zákazník má možnost zaplatit cenu:
– přenos
– dobírkou
– platba v systému PayU
– splátky PayU,
– leasing

VII. Právo odstoupit od smlouvy
Právo odstoupit od smlouvy
Máte právo odstoupit od této smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu. Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne 14 dnů ode dne, kdy jste získali, majetku nebo třetí osoby jiné než dopravce označeného jsi přišel do vlastnictví věcí.
Uplatnit právo na odstoupení od smlouvy, je nutné nás informovat (Enbio Group AG, Eichengasse 3, 4702 Oensingen, info@enbio-group.com, o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy Formulář pro výběr modelu můžete použít, ale není povinný. Vyplněním a odesláním formuláře pro odstoupení od smlouvy nebo jiným jednoznačným prohlášením můžete také vyplnit e-mailem naše webové stránky
https://www.enbio-group.com/wp-content/uploads/2019/03/FORMULAR_NAVRATU_CS.pdf použijete-li tuto možnost, budeme komunikovat s vámi potvrzení o přijetí takového odstoupení od smlouvy na trvalém nosiči (pro například e-mailem).
Chcete-li dodržet termín odstoupení od smlouvy, postačí vám zaslat informace týkající se uplatnění vašeho práva odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.
Účinky odstoupení od smlouvy
Máte-li odstoupit od této smlouvy budeme uhradit vám všechny platby přijaté od tebe, a to včetně nákladů na doručení zboží (bez dodatečných nákladů vyplývajících z vašeho výběru způsobu dodání jiného než nejlevnější pravidelnou dodávkou nabízené námi), neprodleně av každém případě nejpozději do 14 dnů od data, kdy jsme byli informováni o svém rozhodnutí uplatnit si právo na odstoupení od této smlouvy. Platbu vrátíme za použití stejných způsobů platby, jaké jste použili při původní transakci, pokud jste výslovně nesouhlasili s jiným řešením; v žádném případě vám nevzniknou žádné poplatky v souvislosti s tímto návratem. Můžeme zadržet vrácení platby až do okamžiku přijetí položky nebo do doby, než nám bude poskytnut důkaz o vrácení, v závislosti na tom, která událost nastane dříve.
Zašlete nám prosím nebo zašlete produkt na adresu: Enbio Group AG, Eichengasse 3, 4702 Oensingen, info@enbio-group.com a to nejpozději do 14 dnů od data, kdy jste nás informovali o odstoupení od této smlouvy. Uzávěrka je splněna, pokud odesíláte položku zpět před uplynutím lhůty 14 dnů. Budete muset nést přímé náklady na vrácení zboží. Jste zodpovědní pouze za snížení hodnoty věcí, které jsou výsledkem jeho použití jiným způsobem, než bylo nezbytné pro stanovení povahy, charakteristik a fungování věcí.

VIII. Reklamace zboží
Platí pro zákazníka, který je spotřebitelem:
Jsme povinni dodat zboží bez vad. Zákonný zákon o odpovědnosti za vady ve prodávaném zboží (záruka za vady) platí v rozsahu uvedeném v čl. 556 a čl. 556 [1] -556 [3] a následný občanský zákoník.
Stížnosti lze podat:
– telefonicky na adrese +49 30 863 20 192
– pomocí formuláře stížnosti dostupného na webových stránkách obchodu
– e-mailem na následující adresu: serwis@enbiogroup.eu
– nebo písemně na následující adresu: Enbio Group AG, Eichengasse 3, 4702 Oensingen, info@enbio-group.com
V případě uplatnění nároků vyplývajících ze záruky – pokud se domníváme, že je nutné projednat stížnost, jste povinni na vlastní náklady doručit vadné zboží na výše uvedenou poštovní adresu. Pokud by vzhledem k typu výrobku nebo způsobu jeho instalace byla dodávka zboží nadměrně obtížná, musíte ji zpřístupnit v místě, kde se nachází. Zavazujeme se, že na stížnost neodkladně odpovíme, nejpozději do 14 dnů ode dne jejího podání.
Jsme odpovědní za záruku, pokud se objeví fyzická závada před uplynutím dvou let ode dne dodání zboží k vám. Pokud je předmětem prodeje použitý movitý předmět, je záruka v rozsahu jednoho roku ode dne jejího vydání.
Ve stížnosti se doporučuje (1) poskytnout informace o předmětu stížnosti, zejména typ a datum vady; (2) upřesnění požadavku na způsob odstranění vady (výměna zboží s novým zbožím, oprava zboží, snížení ceny, odstoupení od smlouvy – je-li vada významná); a (3) poskytnutí kontaktních údajů žalující strany, což usnadní a urychlí proces vyřizování stížností prostřednictvím obchodu. Doporučení uvedená v předchozí větě mají pouze formu nezávazných pokynů a v žádném případě neovlivňují účinnost stížností předložených za překročení poskytování doporučených informací.
Platí pro zákazníka, který není současně spotřebitelem:
Kupující, který ještě není spotřebitel nemá nárok na záruku, pokud nemáte kontrolu zboží v té době a způsobem přijatým věci tohoto druhu a neoznámil ihned prodávajícímu vady, a když se vada vyšla najevo teprve později – pokud ne ihned informován prodávajícím po jeho objevu. Pokud není vada oznámena, považuje se zboží za přijaté. Výše uvedené neplatí v případě podvodného utajení u nás. Reklamace mohou být podány písemně na adresu obchodu a elektronicky.

IX. Další záruky při prodeji zboží v obchodě
Enbio je výrobcem zboží dostupného v obchodě. Společnost Enbio jako výrobce poskytuje dodatečnou záruku na zboží, které je výrobcem za podmínek a za dobu uvedenou v záruční kartě připojené k Zboží. Záruka, kterou nám udělujeme, nevylučuje, neomezuje nebo nezruší práva zákazníka podle ustanovení záruky za vady v prodané položce (oddíl VIII předpisů).

X. Stížnosti týkající se poskytování elektronických služeb
1. Společnost Enbio podniká kroky k zajištění úplného správného fungování internetového obchodu v rozsahu, který vyplývá ze současných technických znalostí, a zavazuje se v přiměřené době odstranit nesrovnalosti hlášené zákazníky.
2. Zákazník nás může upozornit na jakékoli nesrovnalosti nebo přerušení fungování internetového obchodu. Nesrovnalosti související s fungováním Obchodu by měly být hlášeny elektronicky na následující adresu: info@enbio-group.com
3. Ve stížnosti týkající se nesrovnalostí spojených s fungováním internetové stránky internetového obchodu uveďte prosím typ a datum vzniku nesrovnalosti.
4. Zavazujeme se, že na stížnost neodkladně odpovíme, nejpozději do 14 dnů ode dne jejího podání.

XI. Mimosoudní způsoby řešení stížností a nápravy
1. Uvědomte si, že existují příležitosti k použití mimosoudních způsobů řešení stížností a nápravy. Využívání těchto opatření je dobrovolné a může se uskutečnit pouze tehdy, pokud obě strany sporu souhlasí.
– Spotřebitel může požádat o zahájení řízení o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů týkajících se uzavřené smlouvy o prodeji obchodní inspekci v souladu s čl. 36 zákona ze dne 15. prosince 2000 o obchodní inspekci (Úřední věstník 2001 č. 4, bod 25, ve znění pozdějších předpisů).
– Spotřebitel může rovněž podat žádost o uznání sporu týkajícího se uzavřené Smlouvy o prodeji stálým rozhodčím soudem působícím na příslušném inspektorátu Vojenské inspekce podle čl. 37 zákona ze dne 15. prosince 2000 o obchodní inspekci (Úřední věstník 2001 č. 4, bod 25, ve znění pozdějších předpisů).
– Evropská komise rovněž poskytuje platformu pro řešení sporů online mezi spotřebiteli a podnikateli (platforma pro online řešení sporů). Je k dispozici na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

XII. Závěrečná ustanovení
1. Příslušným soudem pro řešení sporů se spotřebiteli je soud, který má místní příslušnost podle příslušných ustanovení Občanského soudního řádu.
2. Urovnání případných sporů mezi společností Enbio a Zákazníkem, který není spotřebitelem, podléhá soudu, který má jurisdikci nad našim sídlem.