Chat with us, powered by LiveChat

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden van ENBIO GROUP GMBH

 1. Toepassing

1.1 De volgende voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die met ons als verkoper (ENBIO Group GmbH, gevestigd in Duitsland, Basler Straße 115, 79115 Freiburg) via de websites www.shop.enbio-group.com en www.enbio-group.com worden gesloten.

1.2 Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle klanten, ongeacht of het bedrijven (§ 14 BGB), publieke rechtspersonen of speciale publiekrechtelijke fondsen in de zin van § 310 lid 1 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek) of consumenten (§ 13 BGB) betreft.

1.3 De volgende voorwaarden zijn ook van toepassing op toekomstige transacties voor ondernemingen. Deze voorwaarden gelden ook als ENBIO Group GmbH de levering van de goederen uitvoert met kennis van afwijkende of tegenstrijdige voorwaarden.

 1. Aanbod en sluiting van de overeenkomst

2.1 De koopovereenkomst wordt gesloten met de ENBIO Group GmbH. Met de plaatsing van producten in de webwinkel maken wij een bindend aanbod om een contract voor deze producten af te sluiten. Het plaatsen van producten in het winkelwagentje is niet bindend. De bestelling kan te allen tijde vóór de plaatsing van een bindende bestelling worden gewijzigd onder de functies van de correctiehulpmiddelen die in het bestelproces worden uitgelegd. De overeenkomst komt tot stand wanneer de bestelling van de producten in het winkelwagentje wordt geaccepteerd en verstuurd. Onmiddellijk na het versturen van de bestelling ontvangt de klant een bevestiging per e-mail.

2.2 De aankoop van producten in onze webwinkel is mogelijk door middel van registratie en het aanmaken van een klantenaccount, of zonder registratie na het invoeren van de volledige klantgegevens tijdens het bestelproces. De bestelling kan worden verzonden door deze te bevestigen in de webwinkel. De klant heeft in de onlineshop van ENBIO Group GmbH een bindend aanbod voor de aankoop van producten in het winkelwagentje. Onmiddellijk na de bestelling ontvangt de klant een automatische bevestiging, op het bij de bestelling aangegeven e-mailadres. De koopovereenkomst komt tot stand door verzending van de bestelde goederen te bevestigen of door uitdrukkelijke orderbevestiging.

2.3 Bij de bestelling is de klant verplicht de bestelde goederen in ontvangst te nemen en te betalen. De verplichting is 4 weken geldig. ENBIO is verplicht de bestelling conform het aanbod binnen 4 weken na ontvangst te aanvaarden. De aanvaarding is schriftelijk en definitief door levering van de goederen aan de klant. De overdracht van rechten en aanspraken uit de koopovereenkomst van de koper vereist onze schriftelijke toestemming.

2.4 Het sluiten van de overeenkomst is afhankelijk van de correcte en tijdige levering door onze logistieke dienstverleners. De aansprakelijkheid van ENBIO Group GmbH is beperkt tot vertragingen die te wijten zijn aan eigen schuld of het niet beschikbaar zijn van het product. De klant wordt onmiddellijk op de hoogte gebracht van het eventueel niet beschikbaar zijn van de goederen.

2.5 Op alle afbeeldingen, berekeningen, tekeningen en andere documenten behouden wij onze eigendomsrechten, auteursrechten en andere industriële eigendomsrechten. De koper mag deze alleen met onze schriftelijke toestemming aan derden doorgeven, ongeacht of wij ze als vertrouwelijk hebben gemarkeerd of niet.

 1. Levering en risico-overdracht

3.1 Levering veronderstelt een tijdige en behoorlijke nakoming van de verplichtingen van koper. De verdediging van de niet-uitvoering van de overeenkomst blijft voorbehouden.

3.2 Levering vindt plaats in overeenstemming met de keuze van landen waaruit u kunt kiezen bij het plaatsen van uw bestelling.

3.3 Indien de goederen onder voorwaarden van de besteller worden verzonden, gaat het risico van toevallig verlies en toevallige beschadiging van de goederen over op de logistieke dienstverlener op het moment van verzending. De klant heeft het recht om de staat van het pakket bij aflevering te controleren. In geval van opmerkingen – zichtbare gebreken of schade – is de klant verplicht ENBIO onmiddellijk te informeren.

3.5 De goederen blijven ons eigendom tot volledige betaling is voldaan. In het geval van ondernemers geldt daarnaast ook het volgende: Wij behouden ons de eigendom van de goederen voor tot de volledige betaling van alle vorderingen uit hoofde van de lopende zakenrelatie zijn voldaan.

 1. Schade

4.1 De klant is verplicht om de staat van de goederen te controleren alvorens het pakket te aanvaarden en om klachten over eventuele schade direct te melden bij de leverancier of hierover contact op te nemen met ENBIO. Uitzonderingen zijn gebreken die niet tijdens de inspectie konden worden ontdekt of andere verborgen gebreken. In dit geval behandelen wij de aanvraag als een klacht waarbij de garantie van ENBIO Group GmbH van toepassing is (zie punt 10).

 1. De wijze van betaling

5.1 Vooruitbetaling

Als u kiest voor de betaalwijze vooruitbetaling, geven wij u onze bankgegevens in de orderbevestiging en leveren wij de goederen na ontvangst van de betaling.

5.2 Creditcard

Voor creditcardbetalingen moet de vereiste informatie worden verstrekt bij het plaatsen van de bestelling op onze website. Uw bestelling wordt in rekening gebracht op het moment dat wij uw bestelling accepteren.

5.3 PayPal

Tijdens het bestelproces wordt u doorverwezen naar de website van de online provider PayPal. Om het factuurbedrag via PayPal te kunnen betalen, moet je je daar geregistreerd zijn of je legitimeren om zonder registratie met je toegangsgegevens de betalingsopdracht aan ons te bevestigen. Na het plaatsen van de bestelling in de winkel, vragen wij PayPal om de betalingstransactie te starten. De betalingstransactie wordt onmiddellijk daarna automatisch uitgevoerd door PayPal. Tijdens het bestelproces ontvangt u meer informatie.

Creditcards (PayPal zonder registratie)

U betaalt het factuurbedrag met uw creditcard via onze partner PayPal en het factuurbedrag wordt van uw creditcardrekening afgetrokken.

5.4 Betaling met financiering of factuur via Klarna

In samenwerking met Klarna bieden wij u de mogelijkheid tot aankoop op rekening en huurkoop als betaalmogelijkheid. Houd er rekening mee dat de Klarna Factuur en de Klarna Aankoop op afbetaling alleen beschikbaar zijn voor consumenten en dat de betaling aan Klarna moet worden verricht.

5.5 Betaling onder rembours bij levering

Bij betaling onder rembours is de koper verplicht de koopprijs bij aflevering van de goederen te betalen.

 1. Prijzen

6.1 Onze prijzen zijn gebaseerd op de prijslijst die geldt op het moment van de bestelling, tenzij een andere overeenkomst met de klant is gesloten. De belasting over de toegevoegde waarde is inbegrepen in de door ons opgegeven prijzen.

6.2 De prijzen zijn exclusief montage (bijv. aansluiting) en inbedrijfstelling. Voor de installatie van ENBIO producten is geen training op opleiding vereist. De verzendingskit bevat gedetailleerde instructies voor de correcte installatie en inbedrijfstelling van onze producten.

6.3 Alle garantiereparaties zijn kostenloos, tenzij het defect het gevolg is van onjuist gebruik van het apparaat. Indien wij voor de klant reparaties of andere diensten uitvoeren die niet onder onze garantieverplichting vallen, worden onze diensten vergoed volgens de vooraf aan ons toegezonden kostenraming.

 1. Informatieverplichtingen van de klant

7.1 Voorwaarde voor het plaatsen van de bestelling in de ENBIO online shop is dat de klant akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden. De klant is verplicht om verklaren dat hij de clausules die nodig zijn om de bestelling te aanvaarden accepteerd en akkoord te gaan met de betalingsverplichting.

7.2 De klant is verplicht om tijdens de registratie een waarheidsgetrouwe verklaring af te leggen. Indien gegevens (met name naam, adres, e-mailadres) tot aan de levering van de dienst veranderen, moet de klant ons onmiddellijk op de hoogte brengen. Indien de klant deze informatie niet vanaf het begin verstrekt of onjuiste gegevens verstrekt, hebben wij het recht om vergoeding te eisen van de kosten die wij hebben moeten maken als gevolg van de onjuiste en/of onvolledige informatie.

7.3 De klant moet ervoor zorgen dat het door hem opgegeven e-mailaccount toegankelijk is.

 1. Leveringsdatum, beschikbaarheid

8.1 Alle bestellingen worden uitsluitend verzonden. Persoonlijke bezorging/afhalen van de bestelling is niet mogelijk.

8.2 Bestellingen worden direct na ontvangst van de betalingsbevestiging verwerkt. De klant wordt geïnformeerd over de beschikbaarheid van de goederen en de status van de bestelling.

8.3 Indien een product of de kleurvariant daarvan niet beschikbaar is, zullen wij contact opnemen met de klant om een nieuwe leverdatum af te spreken of om de bestelling te wijzigen indien nodig.

 1. Retouren en klachten

9.1 In geval van gebreken in de zin van § 434 BGB is de verkoper slechts aansprakelijk wanneer: De koper de ontvangen goederen onmiddellijk op aantal en conditie heeft gecontroleerd. Gebreken dienen onmiddellijk schriftelijk aan de verkoper te worden gemeld. Bij onderlinge handelstransacties tussen handelaren blijft § 377 HGB (Duits Wetboek van Koophandel) van kracht.

9.2 De klant die via de ENBIO-Shop een koopovereenkomst heeft gesloten, heeft het recht om zonder opgave van redenen van de overeenkomst af te zien. Dit is echter beperkt in de tijd en wordt slechts voor 14 dagen toegekend. Deze termijn gaat in op de dag volgend op de dag waarop de klant het product heeft ontvangen en in ontvangst heeft genomen. Dit geldt ook voor alle aanvaardingen van de goederen voor rekening van de klant. Bij een contract dat veel producten omvat die afzonderlijk, in gedeelten of in meerdere leveringen worden geleverd, gaat de termijn in op de dag volgend op de dag van inontvangstneming van het laatste product/onderdeel.

9.3 Bij het retourneren van de goederen, gelieve het annuleringsformulier in te vullen dat beschikbaar is op www.shop.enbio-group.com. Retourzendingen worden alleen geaccepteerd als de goederen in de originele verpakking zitten en compleet zijn. Het product en de accessoires moeten onbeschadigd zijn en mogen geen gebruikssporen vertonen die erop wijzen dat het product voor andere doeleinden dan inspectie is gebruikt. Bij het retourneren van het product zullen wij u de verzendkosten vergoeden, tenzij de klant een andere verzendmethode heeft gekozen die door ons niet als standaardverzending wordt geaccepteerd.

9.4 Klachten met betrekking tot ontbrekende goederen of de beschadiging daarvan dienen onmiddellijk na ontvangst van het pakket, per e-mail of telefonisch te worden ingediend.

9.5 In geval van ontvangst van een producto met gebreken en/of een producto dat niet in overeenstemming is met de bestelling van de klant, dient de klant ENBIO onmiddellijk op de hoogte te brengen, die dan direct en zonder onnodige overlast voor de klant de producten zal vervangen. Volgens de garantievoorwaarden ontvangt de klant in dit geval een nieuw product, vrij van gebreken.

9.6 Alle producten met gebreken worden opgehaald door de koeriersdienst, die ook een nieuw product zonder gebreken zal leveren.

 1. Garantie

10.1 Ongeacht of de koper een bedrijf of een consument is, is de garantietermijn voor nieuwe goederen beperkt tot 24 maanden.

10.2 Het recht op garantie geldt niet voor schadeclaims van de klant als gevolg van unjuist gebruik van het product.

10.3 Meer informatie vindt u op de garantiekaart die bij de levering is gevoegd.

10.4 Indien de klant aan alle garantievoorwaarden voldoet, verplicht ENBIO Group GmbH zich ertoe het product door een nieuw, foutloos product te vervangen.

 1. Aansprakelijkheid

11.1 ENBIO Group GmbH is aansprakelijk in overeenstemming met de wettelijke bepalingen voor zover de klant vorderingen tot schadevergoeding instelt op grond van opzet of grove nalatigheid, met inbegrip van opzet of grove nalatigheid van zijn vertegenwoordigers of medewerkers. Bij licht nalatig plichtsverzuim is de aansprakelijkheid beperkt tot de voorzienbare, contracttypische, directe gemiddelde schade, afhankelijk van het soort goederen. Dit geldt ook voor licht nalatig plichtsverzuim door wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangers.

11.2 ENBIO Group GmbH is niet aansprakelijk voor een lichte nalatige schending van onbeduidende contractuele verplichtingen. Wij zijn echter aansprakelijk voor schending van wezenlijke contractuele rechtsposities van de klant. Essentiële contractuele rechtsposities zijn de rechtsposities die het contract aan de klant moet toekennen in overeenstemming met de inhoud en het doel van het contract. Bovendien is Enbio Group GmbH aansprakelijk voor de schending van verplichtingen, waarvan de uitvoering essentieel is voor de goede uitvoering van de overeenkomst en op de naleving waarop de besteller kan vertrouwen.

 1. Software – verantwoordelijkheid voor het verlies van gegevens

12.1 Onze aansprakelijkheid voor verlies van gegevens is beperkt tot het correcte gebruik van het product door de klant. In het geval van een apparaatstoring wordt aanbevolen het externe geheugen (SD-kaart of USB-geheugen) te verwijderen voordat u het defecte apparaat verzendt, om de gegevens te bewaren. Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade die wordt veroorzaakt door het gebruik van een onjuist extern geheugen of een onjuiste indeling van onze producten.

12.2 Wij zijn niet verantwoordelijk voor het gebruik van externe software door de koper, om gegevens op andere apparaten te archiveren of weer te geven.

12.3 Wij zijn niet verantwoordelijk voor storingen van besturingssystemen en configuraties die op en met betrekking tot het netwerk zijn geïnstalleerd. Onze aansprakelijkheid is ook uitgesloten als de software niet compatibel is met de hardware en/of clientsoftware.

 1. Slotbepalingen

13.1 Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing, ook op verkopen in het buitenland. De bepalingen van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken zijn niet van toepassing.

13.2 Indien de klant een ondernemer is en de plaats van jurisdictie niet duidelijk in het reglement is vermeld, is de bevoegde rechtbank voor alle geschillen de zetel van onze onderneming.

13.3 De klant gaat akkoord met het verzamelen en verwerken van gegevens uit zakelijke relaties in elektronische vorm. Meer informatie vindt u in het document “Privacybeleid”.

13.4 Indien afzonderlijke bepalingen van de overeenkomst met de klant, inclusief deze Aalgemene Voorwaarden, geheel of gedeeltelijk ongeldig zijn of worden, dan heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen. De geheel of gedeeltelijk ongeldige bepaling wordt vervangen door een bepaling waarvan het economische succes de ongeldige bepaling zo dicht mogelijk benadert.