POLITYKA PRYWATNOŚI I POLITYKA COOKIES

Ochrana súkromia internetového obchodu

 1. https://www.enbio-group.com/shop/ automaticky nezaznamenáva žiadne informácie, najmä osobné údaje, s výnimkou informácií obsiahnutých v súboroch cookies

 2. Správca osobných údajov zhromaždených prostredníctvom internetového obchodu je Enbio Technology spoločnosť s ručením obmedzeným so sídlom v ul. Szkolna 24, 81-198 Suchy Dwor – ďalej len „Správca” alebo Predávajúci, ktorý je zároveň dodávateľom v internetovom obchode.

 1. Osobné údaje Predávajúceho a Kupujúceho sú spracovávané v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov z 29. augusta 1997. (Z. z. 1997 č. 133, pol. 883 v znení neskorších predpisov) a zákonom o elektronických službách z 18. júla 2002 r. (Z.z. 2002 č. 144, pol. 1204 v znení neskorších predpisov).

 1. Administrátor zvlášť opatrne chráni záujmy subjektu údajov a najmä zabezpečí, aby údaje ním zozbierané boli spracované a uložené v súlade so zákonom, nie dlhšie ako je potrebné na dosiahnutie účelu spracovania. Správca umiestňuje tiež cookies na koncovom zariadení a získava k ním prístup.

Účel a oblasť zberu, spracovania údajov a príjemcovia údajov

 1. Podkladom pre spracovanie osobných údajov je potreba realizácie zmluvy. Zakaždým, účel, rozsah a príjemcovia údajov spracovávaných správcom vzhľadom ku krokom, ktoré vykonáva Kupujúci v internetovom obchode. Na spracovanie údajov v súvislosti s marketingovými aktivitami vyžaduje predchádzajúci súhlas Kupujúceho.

 1. Možné ciele zhromažďovania osobných údajov Kupujúcich správcom:

 • Uzavretie a vykonávanie Kúpnej zmluvy;

 • Opatrenie súvisí s priamym marketingom vlastných produktov Správcu.

 1. Správca môže zhromažďovať a spracovávať nasledujúce údaje Kupujúcich:
 • meno a priezvisko
 • adresa elektronickej pošty
 • telefónne číslo
 • doručovacia adresa a adresa bydliska, podnikania a sídla, v prípade, ak je odlišná od korešpondenčnej.

Poskytnutie týchto údajov je dobrovoľné, ale nevyhnutné s cieľom uzavrieť a realizovať Kúpnu zmluvu. Neposkytnutie osobných údajov má za dôsledok nemožno uzavrieť zmluvu.

 1. Možnými príjemcami osobných údajov Kupujúceho v internetovom obchode sú kuriérske spoločnosti alebo iní sprostredkovatelia v dodaní zakúpeného tovaru, prevádzkovateľom platobných systémov (pokiaľ zvolíte tento spôsob platby) a úverových inštitúcií k nákupu tovaru (v prípade nákupu na splátky).

 2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zverejniť vybrané informácie o Užívateľovi príslušným orgánom alebo tretím stranám, ktoré podali žiadosť o takéto informácie, založené na vhodnom právnom základe v súlade s platnými právnymi predpismi. Na rozdiel od prípadov uvedených vyššie, informácie o Užívateľovi nebudú poskytnuté žiadnej tretej strane bez súhlasu Užívateľa

Kontrola prístupu k obsahu údajov a ich overenie

 1. Kupujúci má právo na prístup k svojim údajom a kontrolovať, opravovať, meniť, aktualizovať, mazať a podať žiadosť o zastavenie spracovania. Za účelom realizácie tohto práva, obráťte sa prosím na info@enbiogroup.eu

 2. Súhlas so spracovaním údajov na účely priameho marketingu môže byť kedykoľvek zrušený.

Súbory cookies

 1. Cookies sú počítačové údaje, predovšetkým textové súbory, ktoré sú uložené v užívateľských koncových zariadeniach https://www.enbio-group.com/shop/ a sú určené pre používanie webových stránok https://www.enbio-group.com/shop/. Podrobné informácie o cookies a históriu ich vzniku možno nájsť okrem iného, na: https://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko. Podrobnosti o použití konkrétnych prehliadačov, o.i. :

Nastavenie internetového prehliadača v rozsahu súborov sú relevantné pre súhlas s používaním cookies internetovým obchodom. Súhlas môže tiež prebiehať prostredníctvom nastavenia internetového prehliadača. V prípade, že kupujúci nedáva takýto súhlas mal by zmeniť nastavenia webového prehliadača ohľadom cookies.

 1. V rámciwww.enbiogroup.eu sú používané súbory cookies za nasledujúcim účelom:

 • prispôsobiť obsah webových stránok preferenciam používateľa a optimalizovať využitie webových stránok; najmä tieto súbory umožňujú rozpoznať webové stránky daného zariadenia a správne zobraziť webovú stránku, prispôsobenú ich individuálnym potrebám,

 • tvoriť štatistické údaje, ktoré pomáhajú pochopiť, ako užívatelia servisu využívajú služby webových stránok, čo umožňuje zlepšiť ich štruktúru a obsah,

 • udržiavať webové relácie (po prihlásení), takže užívateľ nemusí na každej stránke webu znova zadať prihlasovacie meno a heslo,

 • dodávanie používateľom väčšieho reklamného obsahu prispôsobeného ich záujmom.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

  1. Enbio Technology Sp. z o.o. informuje, že údaje uvedené na stránkach tohto webu nepredstavujú ponuku všetkých produktov, služieb poskytovaných užívateľom internetových služieb, zákazníkom a partnerom Enbio, a je poskytovaný len pre informačné účely.

  2. Enbio Technology Sp. z o.o. dočasne aktualizuje informácie obsiahnuté na webových stránkach a nepreberá žiadnu zodpovednosť za včasnosť a úplnosť údajov a najmä informáciách o produkte. Všetky riziká vyplývajúce z akýchkoľvek dodávaných správ nesie Užívateľ tejto webovej stránky.

  3. Enbio Technology Sp. z. o.o. nenesie zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté v dôsledku spoliehania na tieto informácie. Riziko vyplývajúce z použitia tejto webovej stránky nesie výhradne užívateľ.

  4. Obdržujúc prístup na webové stránky, Užívateľ berie na vedomie, že akékoľvek informácie zaslané prostredníctvom e-mailu a ďalšie formy prenosu cez internet nie sú dôverné a môžu byť náchylné na zásah zo strany tretích osôb.