Chat with us, powered by LiveChat

PREDPISY PRE ONLINE OBCHOD

I. Definície
Pojmy používané v pravidlách znamenajú:
1. Zákazník – fyzická osoba, právnická osoba alebo organizačná zložka nie je právnickou osobou, ktorého ustanovenia priznávajú osobitné spôsobilosť na právne úkony, ktorý vykonáva príkazy v obchode;
2. Spotrebiteľ – v súlade s čl. 22 [1] občianskeho zákonníka sa rozumie fyzická osoba, ktorá podnikateľovi právne kroky, ktoré nie sú priamo spojené s jeho obchodnou alebo profesionálnej činnosti.
3. Občiansky zákonník – zákon z 23. apríla 1964 (Zbierka zákonov č. 16, bod 93 v znení neskorších predpisov);
4. Predpisy – tieto nariadenia, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a podmienky pre predaj služieb elektronicky prostredníctvom internetového obchodu Enbio;
5. Online Shop (Obchod) – Internetová služba na www.shop.enbio-group.com, prostredníctvom ktorého môže zákazník najmä skladajú z príkazov;
6. Tovar – produkty prezentované v elektronickom obchode;
7. Zmluva o predaj – zmluva o predaji tovaru v zmysle Občianskeho zákonníka, uzavretá medzi Enbio a zákazníkom, ktoré sa zapisujú pomocou internetovej služby úložiska;
8. Zákon o právach spotrebiteľov – zákon z 30. mája 2014 o právach spotrebiteľov (Zbierka zákonov z roku 2014, položka 827);
9. Zákon o elektronických služieb – zákon z 18. júla 2002. Na poskytovanie elektronických služieb (Z. U. č 144, položka 1204, v znení neskorších predpisov …);
10. objednávka – zákazník je zameraný priamo na uzavretie kúpnej zmluvy, najmä s uvedením druhu a množstva tovaru.

II. Všeobecné ustanovenia
1. Tieto pravidlá definujú pravidlá používania internetového obchodu k dispozícii na adrese
www.shop.enbio-group.com.
2. Tieto predpisy sú predpisy uvedené v čl. 8 zákona o poskytovaní elektronických služieb.
3. Shop prihlásený Enbio, pracujú pri www.shop.enbio-group.com prevádzkuje Enbio Group AG, Eichengasse 3, 4702 Oensingen, info@enbio-group.com
4. Tieto nariadenia špecifikujú najmä:
– pravidlá registrácie a používania účtu ako súčasti internetového obchodu;
– podmienky a pravidlá odosielania objednávok prostredníctvom e-mailu ako súčasti online obchodu;
– princípy uzatvárania predajných zmlúv s využitím služieb poskytovaných ako súčasť internetového obchodu.
5. Pomocou internetového obchodu je možné za predpokladu, že systém ICT používaný zákazníkom, nasledujúce minimálne technické požiadavky: internetový prehliadač, ktorý podporuje Javu a HTML e-mailu (e-mailu)
6. Aby zákazník mohol využívať internetový obchod, mal by mať prístup k počítačovej stanici alebo terminálovému zariadeniu s prístupom na internet.
7. V súlade s platnými právnymi predpismi Enbio si vyhradzuje právo obmedziť poskytovanie služieb prostredníctvom internetového obchodu na osoby vo veku nad 18 rokov. V tomto prípade budú potenciálni zákazníci informovaní o uvedených skutočnostiach.
8. Zákazníci môžu získať prístup k týmto pravidiel kedykoľvek pomocou odkazu nájdeného na hlavnom mieste www.shop.enbio-group.com a stiahnite si ju a urobiť z neho tlačiť.

III. Pravidlá používania internetového obchodu
1. Registrácia ako súčasť online obchodu je nepovinná. Zákazník môže zakúpiť objednávku bez registrácie v obchode, po prečítaní týchto pravidiel a ich prijatí.
Registrácia sa uskutoční vyplnením a prijímaním registračného formulára, ktorý je k dispozícii na webových stránkach obchodu
Podmienkou registrácie je súhlasiť s obsahom nariadenia a poskytnúť osobné údaje označené ako povinné.
Enbio môže pripraviť zákazníkovi právo používať internetový obchod, a môžu obmedziť jeho prístup k časti alebo celej zdrojov internetového obchodu s okamžitou platnosťou v prípade porušenia Zákazníkom pravidiel, a najmä, že Klient:
– počas registrácie v elektronickom obchode poskytol nepravdivé, nepresné alebo zastarané údaje, zavádzal alebo porušoval práva tretích strán,
– sa dopustil porušenia osobných práv tretích strán online, najmä osobných práv iných zákazníkov online obchodu,
– zapojiť sa do iného správania, ktoré bude spoločnosť Enbio považovať za nezlučiteľné s platnými právnymi predpismi alebo všeobecnými zásadami používania internetu alebo poškodzovaním povesti spoločnosti Enbio.
2. Na zabezpečenie bezpečnosti prenosu správ a údajov v súvislosti s poskytovaných služieb v rámci stránok, internetový obchod so technické a organizačné opatrenia zodpovedajúce závažnosti bezpečnosti služieb, najmä opatrenia, aby sa zabránilo získavanie a úpravu neoprávnených osobných údajov prenášaných cez internet ,
3. Objednávateľ je povinný najmä:
– používať internetový obchod spôsobom, ktorý je v súlade s ustanoveniami platného práva na území Poľskej republiky, s ustanoveniami nariadení, ako aj so všeobecnými zásadami používania internetu.
– nedodanie a nepreposielanie obsahu zakázaného zákonom, napríklad obsah, ktorý propaguje násilie, ohovára alebo porušuje osobné práva a iné práva tretích strán,
– používať internetový obchod spôsobom, ktorý neovplyvňuje jeho fungovanie, najmä použitím špecifického softvéru alebo zariadení,
– neprijatie krokov, ako je: odosielanie alebo umiestňovanie nevyžiadaných obchodných informácií (spam) ako súčasti internetového obchodu,
– používanie internetového obchodu spôsobom, ktorý nie je nevhodný pre iných zákazníkov a pre Enbio,
– používanie všetkého obsahu zahrnutého v elektronickom obchode iba na osobné účely

IV. Postup uzatvorenia kúpnej zmluvy
1. Za účelom uzavretia dohody o predaji prostredníctvom internetového obchodu, choďte na webové stránky a vybrať www.shop.enbio-group.com tovar berú technických opatrení založených na zákazníkovi zobrazuje správy a informácie k dispozícii na internetových stránkach.
2. Voľba objednaného tovaru zákazníkom sa uskutoční pridaním do košíka.
3. Pri zadávaní objednávky – až do stlačenia tlačidla potvrdzujúceho umiestnenie objednávky – zákazník má možnosť upraviť zadané údaje a vybraný výrobok. Ak to chcete urobiť, postupujte podľa správ zobrazených pre klienta a informácií dostupných na webových stránkach.
4. Po tom, čo zákazník poskytne online obchod s potrebnými údajmi, zobrazí sa súhrn umiestnenej objednávky. Zhrnutie objednávky bude obsahovať, okrem iného opis vybraného tovaru alebo služieb, celková cena a všetky ostatné náklady.
5. Za účelom odoslania objednávky je potrebné prijať obsah predpisov, poskytnúť osobné údaje označené ako povinné a stlačiť tlačidlo potvrdzujúce predloženie objednávky.
6. Informácie o Tovaroch poskytovaných na internetových stránkach Obchodu predstavujú ponuku v zmysle čl. 66 Občianskeho zákonníka. Odoslanie objednávky zákazníkom je vyhlásením o úmysle uzavrieť s Enbio kúpnu zmluvu v súlade s predpismi.
Zmluva sa považuje za uzatvorenú s okamihom prijatia príkazu objednávateľa do informačného systému internetového obchodu za predpokladu, že objednávka je v súlade s predpismi.
Po uzatvorení zmluvy zákazník obdrží e-mail potvrdzujúci všetky podstatné prvky objednávky.
7. Kúpna zmluva sa uzatvára v poľskom jazyku s obsahom v súlade s predpismi.
8. Zákazníci môžu získať prístup k týmto pravidiel kedykoľvek pomocou odkazu nájdeného na hlavnom mieste www.shop.enbio-group.com a stiahnite si ju a urobiť z neho tlačiť.
Konsolidácia, bezpečnosť, prístup a potvrdenie zákazníkom príslušnými ustanoveniami dohody, o predaji tovaru zaslaním k zákazníkovi prostredníctvom e-mailu tým, že pripojí k balíku, ktorý obsahuje Tovar výtlačok potvrdzujúce objednávky a špecifikácie faktúru.

V. Dodávka
1. Dodanie tovaru je obmedzené na územie Poľskej republiky a prebieha na adrese uvedenej objednávateľom pri objednávke.
2. Dodanie objednaného tovaru sa uskutočňuje prostredníctvom:
– Kuriérsku spoločnosť
V našom obchode neexistuje možnosť objednaného tovaru.
Náklady na doručenie sú: 35 EURO.
Všetky dodatočné náklady na doručenie budú uvedené v čase zadania objednávky.
3. Termín dodania je do 14 pracovných dní a počíta odo dňa objednávky objednávateľa.
4. Poškodenie výrobku spôsobené počas dodávky.
V prípade nákupu na diaľku zo strany spotrebiteľov je náš obchod vždy vystavený riziku náhodného poškodenia alebo straty tovaru v tranzite. Ak je tovar dodaný so zjavným poškodením počas prepravy, prosíme Vás, aby ste túto chybu oznámili dodávateľovi a čo najskôr nás kontaktujte. Oneskorené podanie takejto sťažnosti alebo zriadenie kontaktu nemá žiadne následky na vaše zákonné nároky a ich spokojnosť, najmä na vaše práva vyplývajúce zo zákonnej záruky za chyby (bod VIII Predpisov). Rýchlejšie upozornenie na zistené škody počas prepravy nám pomáha pri vymáhaní našich vlastných nárokov voči dopravcovi alebo dopravnej poisťovni.

VI. Ceny a spôsoby platby
1. Ceny komodít sú uvedené v poľskom zlotý a zahŕňajú všetky zložky vrátane DPH, ciel a všetkých ostatných zložiek.
2. Zákazník má možnosť zaplatiť cenu:
– prenos
– dobierkou
– platba v systéme PayU
– splátky PayU,
– prenájom

VII. Právo odstúpiť od zmluvy
Právo odstúpiť od zmluvy
Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy do 14 dní bez udania dôvodu. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie 14 dní odo dňa, keď ste získali, majetku alebo tretej osoby s výnimkou dopravcu označeného si prišiel do vlastníctva vecí.
Uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy, je nutné nás informovať (Enbio Group AG, Eichengasse 3, Oensingen 4702, info@enbio-group.com,o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy Formulár na odstúpenie od zmluvy môžete použiť, ale nie je povinný. Môžete tiež vyplniť a odoslať formulár na odstúpenie od zmluvy alebo iné jednoznačné vyhlásenie e-mailom naše webové stránky https://www.enbio-group.com/wp-content/uploads/2019/03/FORMULAR_NAVRATU_SK.pdf ak použijete túto možnosť, budeme komunikovať s vami potvrdenie o prijatí takéhoto odstúpenia od zmluvy na trvalom nosiči (pre napríklad e-mailom).
Ak chcete dodržať lehotu na odstúpenie od zmluvy, stačí vám poslať informácie týkajúce sa uplatnenia vášho práva na odstúpenie od zmluvy pred termínom odstúpenia od zmluvy.
Účinky odstúpenia od zmluvy
Ak máte odstúpiť od tejto zmluvy budeme uhradiť vám všetky platby prijaté od teba, a to vrátane nákladov na doručenie tovaru (bez dodatočných nákladov vyplývajúcich z vášho výberu spôsobu dodania iného ako najlacnejší pravidelnú dodávkou ponúkanej nami), bezodkladne av každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, keď sme boli informovaní o vašom rozhodnutí uplatniť si právo odstúpiť od tejto zmluvy. Vrátime platbu za rovnaké spôsoby platby, aké ste použili v pôvodnej transakcii, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s iným riešením. V žiadnom prípade vám nevzniknú žiadne poplatky v súvislosti s týmto vrátením. Môžeme zadržať vrátenie platby až do prijatia položky alebo dovtedy, kým nám neposkytne dôkaz o jej vrátení, v závislosti od toho, ktorá udalosť nastane skôr.
Pošlite nám produkt alebo pošlite produkt na adresu: Enbio Group AG, Eichengasse 3, Oensingen 4702, info@enbio-group.com,, bezodkladne av každom prípade najneskôr do 14 dní od dátumu, kedy ste nás informovali o odstúpení od tejto zmluvy. Konečný termín je splnený, ak odošlete položku pred termínom 14 dní. Budete musieť znášať priame náklady na vrátenie položiek. Ste zodpovední len za zníženie hodnoty vecí vyplývajúcich z použitia iným spôsobom, ako bolo potrebné na stanovenie povahy, charakteristík a fungovania vecí.

VIII. Mimosúdne spôsoby riešenia sťažností a nápravy
1. Upozorňujeme, že existujú príležitosti využiť mimosúdne spôsoby riešenia sťažností a nápravy. Využívanie týchto kritérií je dobrovoľné a môže sa uskutočniť len vtedy, ak súhlasia obidve strany sporu.
– Spotrebiteľ môže požiadať o začatie konania o mimosúdnom riešení spotrebiteľských sporov týkajúcich sa uzatvorenej Obchodnej dohody na Obchodnú inšpekciu v súlade s čl. 36 zákona z 15. decembra 2000 o obchodnej inšpekcii (Zbierka zákonov 2001 č. 4, bod 25, v znení neskorších predpisov).
– Spotrebiteľ môže tiež podať žiadosť o uznanie sporu týkajúcu sa uzatvorenej zmluvy o predaji prostredníctvom stáleho rozhodcovského súdu pôsobiaceho na príslušnom vojvodskom inšpektoráte obchodnej inšpekcie podľa čl. 37 zákona z 15. decembra 2000 o obchodnej inšpekcii (Zbierka zákonov 2001 č. 4, bod 25, v znení neskorších predpisov).
– Európska komisia tiež poskytuje platformu na riešenie online sporov medzi spotrebiteľmi a podnikateľmi (platforma RSO). Je k dispozícii na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

IX. Záverečné ustanovenia
1. Príslušným súdom na riešenie sporov so spotrebiteľmi je súd s miestnou príslušnosťou podľa platných ustanovení Občianskeho súdneho poriadku.
2. Urovnanie akýchkoľvek sporov medzi spoločnosťou Enbio a Zákazníkom, ktorý nie je spotrebiteľom, podlieha súdu, ktorý má právomoc nad našim sídlom.
3. Vo veciach, ktoré tu nie sú upravené, sa riadi platnými právnymi predpismi, najmä ustanovenia zákona z 23. apríla 1964 občianskeho zákonníka (Úplné znenie Dz. U. 2014, pol. 121, v znení neskorších predpisov. D.) a zákona z 30. mája 2014 o právach spotrebiteľov (Zbierka zákonov z roku 2014, položka 827). V prípade nejednoznačnosti týchto pravidiel s právami odberateľov a ustanovenia vyplývajúce z všeobecne platných ustanovení sa uplatňujú všeobecne platné ustanovenia poľského práva.